ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Dr. Pál Dániel által az egyjogikonyhaja.hu oldalon meghirdetett ájurvéda tanfolyamokra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezeléshez.

 

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Dr. Pál Dániel, egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai u. 13.

Postacím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 52.

Adószám: 75922593-1-26

E-mail: dr.pal.daniel@tm.org

Telefon: +36 70 646 3181

Honlap: https://egyjogikonyhaja.hu/

 

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Dr. Pál Dániel általi adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  1.     a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;
  2.     b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

 

3. AZ ÁJURVÉDA TANFOLYAMROKA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

E-mail-cím

kizárólag a tanfolyammal kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja, továbbá erre az e-mail-címre Ön automatikusan megkapja a jelentkezéskor megadott adatokat

Megszólítás

(például dr., ifj. stb.) opcionális

Vezeték- és utónév

az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

Születési dátum

az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

Telefonszám

kizárólag a tanfolyammal kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja

Honnan értesült erről a tanfolyamról?

marketingtevékenység kialakításához szükséges információ

Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás

hozzájárulás ahhoz, hogy a Dr. Pál Dániel kezelje az Ön által megadott adatokat

Az e-mail-cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail-címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

3.3. Az adatkezelés időtartama

Dr. Pál Dániel az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik. A hozzájárulását az 1. pontban megadott e-mail-címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.

Az Ön személyes adatai bekérésének célja azért szükséges, hogy Dr. Pál Dániel Önt (tipikusan) e-mailben tájékoztatni tudja a tanfolyammal kapcsolatos azon információkról (például a tanfolyam pontos helyszíne és kezdési időpontja stb.), amelyeket csak a tanfolyamra jelentkezőkkel kíván megosztani, illetve amelyek adott esetben megváltozhatnak. 

Dr. Pál Dániel kizárólag az adott tanfolyam vonatkozásában veszi fel Önnel a kapcsolatot: az Ön által megadott adatok semmilyen egyéb célra nem használhatók és nem adhatók át harmadik személynek.

 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

4.1.  Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az  Ön  által  megadott  személyes  adatokhoz Dr. Pál Dániel és az MVTA adatkezelője férhet csak hozzá feladataik  ellátása,  így  például  elszámolások és nyilvántartások készítése céljából, valamint szervezési célból. Emellett  például  Dr. Pál Dániel  képviseletét  ellátó  ügyvéd  szintén megismerheti  a  személyes  adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

Dr. Pál Dániel csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatait harmadik félnek, így például:

  1. a) az  Önt  érintő  ügyben  bírósági  eljárás  indul,  és  az  eljáró  bíróság  számára szükséges  az  Ön  személyes  adatait  tartalmazó  iratok  átadása,
  2. b)   a  rendőrség  megkeresi  Dr. Pál Dánielt,  és  a  nyomozáshoz  az  Ön  személyes adatait  tartalmazó  iratok  továbbítását  kéri.

Dr. Pál Dániel az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja külföldre, illetve nem adja át külföldi magán- vagy jogi személynek.

4.2.  Adatbiztonsági  intézkedések

Dr. Pál Dániel az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az általa hozzáférhető módon, elektronikus formában tárolja.  

Dr. Pál Dániel  mindent megtesz annak érdekében,  hogy védje az Ön személyes  adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

 

5. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

5.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Dr. Pál Dánielt, hogy tájékoztassa Önt az alábbiakról:

  1. a) milyen személyes adatait;
  2. b) milyen jogalapon;
  3. c) milyen adatkezelési céllal;
  4. d) milyen forrásból;
  5. e) mennyi ideig kezeli;
  6. f) Pál Dániel kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Dr. Pál Dániel az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail-cím) küldött  levélben teljesíti.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Dr. Pál Dániel módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor kérheti e-mail-címének vagy postai elérhetőségének módosítását.  

Dr. Pál Dániel az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail-cím) küldött  levélben  teljesíti.

5.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Dr. Pál Dániel törölje az Ön személyes adatát.

A törlési kérelmet Dr. Pál Dániel abban az esetben utasítja el, ha jogszabály Dr. Pál Dánielt a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Ha nincs ilyen kötelezettség, Dr. Pál Dániel az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül  teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail-cím)  küldött levélben értesíti Önt. 

5.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Dr. Pál Dániel zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által  megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha Ön úgy gondolja, hogy Dr. Pál Dániel jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági  vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy Dr. Pál Dániel ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Dr. Pál Dániel tovább tárolja az Ön  személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az  adatkezelés ellen, amennyiben Dr. Pál Dániel az Ön személyes adatait közvetlen  üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos  kutatás  céljából  továbbítaná, illetve  felhasználná.  

Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha Dr. Pál Dániel az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

 

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén Ön panaszt tehet Dr. Pál Dániellel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu